Telefon: 0 346 751 2209 yildizeli@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Yıldızeli Meslek YüksekokuluProgramın Seviyesi:      Önlisans

Programın Süresi:           2 yıl

Programın Amacı:           Çağdaş ve evrensel değerler ışığında, sağlık yönetimi ve işletmeciliği alanına katkıda bulunmak ve ülkemizdeki sağlık sisteminin çeşitli kademelerinde yöneticilik yapabilecek kapasite, bilgi, beceri ve donanıma sahip sağlık yöneticileri yetiştirmektir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının misyonu; alanında bilgi üretme ve yayma konularında önde gelen, ulusal ve uluslararası bilimsel literatüre katkı yapacak düzeyde bilimsel çalışmalar yapan, sağlık yönetimi alanında üst düzey bir performans sergileyen yöneticileri sektöre kazandırmaktır. Sağlık sisteminin beklentilerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak; işletmecilik, hastane yönetimi ve temel sağlık bilgisine sahip; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin teknikleri sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmaktır. Ayrıca gelişen ve değişen uygulamalara uyum sağlamanın yanında yaratıcı öneri ve çözümler bulabilen dolayısıyla ülkenin kalkınmasına katma değer sağlayan sağlık kurumları işletmecisi yetiştirmektir.

Programın Kazanımları  Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, ön lisans düzeyinde gerekli olan temel bilgilere sahip olarak alanında ihtiyacı karşılayacak donanımlı, ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri gelişmiş, empatik ilişki kurabilen, analitik düşünüp problem çözebilen, araştırmacı, gelişime açık ve toplumsal kalkınmaya öncü vizyon sahibi “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanına sahip olacaklardır.

Tanım: Sağlık Kurumları İşletmecisi sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşunda idari işlemleri yöneten kişidir.

Görevler:

İşletmenin sağlık politikasını oluşturur.

İşletmede sağlık bilgi sistemi kurar ve yönetir.

Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken para ve personeli sağlar ve yönetir.

Personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlar.

Çalışmalar düzenler ve hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar.

Sağlık alanındaki gelişmeleri izler.

Çalıştığı kurumda hizmetin kalitesini artırıcı önlemler alır.

Muayene ve sağlık ücretini saptar,

Çevre sağlığı ile ilgili gereken çalışmaları yapar veya yaptırır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:

Sağlık Kurumları İşletmecisi olmak isteyenlerin;

Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,

Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş,

Eşgüdüm sağlayabilme yeteneğine sahip,

Değişime ayak uydurabilen ve esnek düşünüp yenilik yapabilen,

Sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen,

Ekip çalışmasına yatkın ve empatik ilişkiler kurabilen,

Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu kimseler olmaları gerekir.

Programın İstihdam Alanları:   

Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artacaktır.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler; programdan mezun olacak öğrenciler, üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren;

İşletme,

Sağlık İdaresi,

Sağlık Yönetimi,

programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.